Hanuman Chalisa Tamil PDF in 1 page| FREE Download Powerful ஹனுமான் சாலிசா

ஹனுமான் சாலிசா|Hanuman Chalisa Tamil PDF in 1 page. இன்று நாம் தூய ஸ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா ஆங்கில PDF ஐ தருகிறோம்.

Hanuman Chalisa Tamil
Hanuman Chalisa Tamil

பெரும்பாலானோரிடம் ஹனுமான் சாலீசா இல்லாததால், அவர்களால் அதை பாராயணம் செய்ய முடிவதில்லை. எனவே எங்கள் முயற்சி உங்களுக்காக. எனவே பக்திமிக்க ஹனுமான் சாலிசாவுடன் ஆரம்பிக்கலாம். Hanuman Chalisa Tamil

||தோஹா||

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமனு முகுரு ஸுதாரி |
வரணௌம் ரகுவர விமல ஜஸு ஜோ தாயக பலசாரி ||
புத்திஹீன தனு ஜானிகே ஸுமிரௌ பவன-குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹிம் ஹரஹு கலேஸ் பிகார் ||
Hanuman Chalisa Tamil
Hanuman Chalisa Tamil

||சௌபாஈ||

ஜய ஹனுமான் ஞான குண ஸாகர் |
ஜய கபீஷ திஹு லோக உஜாகர் || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ || 3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஸா |
கானன குன்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாத வஜ்ர ஔ த்வஜா பிராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5 ||

சங்கர ஸுவன கேஸரீ நந்தன் |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக பந்தன் || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர் |
ராம காஜ கரிபே கோ ஆதுர் || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிபே கோ ரஸியா |
ராமலகன் ஸீதா மன பஸியா || 8 ||

ஸூக்ஷ்ம ரூப தரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூப தரி லங்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூப தரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசந்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

லாய ஸஜீவன் லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹர்ஷி உர் லாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத் படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

ஸஹஸ் பதன் தும்ஹரோ ஜஸ் காவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கன்த லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக் ப்ரஹ்மாதி முனீஸா |
நாரத ஸாரத ஸஹித அஹீஸா || 14 ||

ஜம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கபி கோபித கஹி ஸகே கஹாந் தே || 15 ||

தும் உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய் ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மந்த்ர விபீஷண மானா |
லங்கேஸ்வர் பயே ஸப் ஜக் ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர ஜோஜன் பர் பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீன் |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ நாஹீன் || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத் கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும் ரக்வாரே |
ஹோத ந ஆக்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஸரனா |
தும் ரக்ஷக காஹூ கோ டர் னா || 22 ||

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை |
தீனோன் லோக ஹாங்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஸாச நிகட் நஹி ஆவை |
மஹாவீர ஜப நாம ஸுனாவை || 24 ||

நாஸை ரோக ஹரை ஸப் பீரா |
ஜபத நிரந்தர் ஹனுமத் பீரா || 25 ||

ஸங்கட் தேம் ஹனுமான் சுடாவை |
மன க்ரம் வசன் த்யான் ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப் பர் ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தின் கே காஜ ஸகல் தும் ஸாஜா || 27 ||

ஔர் மனோரத் ஜோ கோயி லாவை |
ஸோயி அமித் ஜீவன் பல் பாவை || 28 ||

சாரோன் ஜுக் பர்தாப் தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத் உஜியாரா || 29 ||

ஸாது-ஸந்த் கே தும் ரகவாரே |
அஸுர் நிகந்தன் ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி நவ நிதி கே தாதா |
அஸ பர் தீன் ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம் ரஸாயன் தும்ஹாரே பாஸா |
ஸதா ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன் ராம் கோ பாவை |
ஜனம்- ஜனம் கே துக் பிஸ்ராவை || 33 ||

அந்தகால ரகுபர் புர் ஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரி-பக்த் கஹாயீ || 34 ||

ஔர் தேவ்தா சிந்த ந தரயீ |
ஹனுமத் ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸங்கட கடை மிடை ஸப் பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத் பல பீரா || 36 ||

ஜெய் ஜெய் ஜெய் ஹனுமான் கோஸாயீ |
க்ருபா கரோ குருதேவ கீ நாயீ || 37 ||

ஜோ ஸுத் பார் பாத் கர் கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக் ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படேன் ஹனுமான் சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஸா || 39 ||

துல்ஸீதாஸ் ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை நாத ஹ்ருதய மஹ டேரா || 40 |
Hanuman Chalisa Tamil
Hanuman Chalisa Tamil

||தோஹா||

பவன தன்ய ஸங்கட ஹரன – மங்கள் மூர்த்தி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருதய பஸஹு ஸுர பூப் || 

ஸியாவரராமசந்த்ரகீ ஜய |
பவனஸுத ஹனுமான்கீ ஜய |
போலோ பாயீ ஸப ஸந்தனகீ ஜய |

Hanuman Chalisa Tamil
Hanuman Chalisa Tamil

நீங்கள் ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் PDF ஐ எளிதாக பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்பினால், இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

FREE Download Shri Hanuman Chalisa Tamil PDF format or also can Print it.

Download PDF Download PDF

FREE Download Hanuman Chalisa Lyrics In Other Languages

You can see the Hanuman Chalisa lyrics FREE downloadable PDF in these other languages

Click the download button to know more religious articles like this

तथ्यसूत्र – उइकिपिडिया

और पढ़िए

Sharing Is Caring:

Leave a Comment