Rama Ashtakam Lyrics In English

Rama Ashtakam By Vyasa Maharshi ( Rama Ashtakam Lyrics In English ) was composed by Vyasa Maharshi in Sanskrit. By reciting Shri Ramashtakam one gets the blessings of Lord Shri Ram. Chanting Shri Ramchandra Ashtakam on Thursday provides mental strength and freedom from negative powers.

Rama Ashtakam Lyrics In English
Rama Ashtakam Lyrics In English

Rama Ashtakam Lyrics In English

 Rama Ashtakam By Vyasa Maharshi 

bhaje visesasundaram samastapapakhandanam ।
svabhaktacittaranjanam sadaiva ramamadvayam ॥ 1 ॥

jatakalapasobhitam samastapapanasakam ।
svabhaktabhitibhanjanam bhaje ha ramamadvayam ॥ 2 ॥

nijasvarupabodhakam krpakaram bhavapaham ।
samam sivam niranjanam bhaje ha ramamadvayam ॥ 3 ॥

sahaprapancakalpitam hyanamarupavastavam ।
nirakrtim niramayam bhaje ha ramamadvayam ॥ 4 ॥

nisprapancanirvikalpanirmalam niramayam |

cidekarupasantatam bhaje ha ramamadvayam ॥ 5 ॥

bhavabdhipotarupakam hyasesadehakalpitam ।
gunakaram krpakaram bhaje ha ramamadvayam ॥ 6 ॥

mahavakyabodhakairvirajamanavakpadaih ।
parabrahma vyapakam bhaje ha ramamadvayam ॥ 7 ॥

sivapradam sukhapradam bhavacchidam bhramapaham ।
virajamanadaisikam bhaje ha ramamadvayam ॥ 8 ॥

ramastakam pathati yah sukaram supunyam
vyasena bhasitamidam srnute manusyah ।
vidyam sriyam vipulasaukhyamanantakirtim
samprapya dehavilaye labhate ca moksam ॥ 9 ॥

॥ iti srivyasaviracitam ramastakam sampurnam ॥

Rama Ashtakam Lyrics In English PDF [Download]

Click below for more religious information

Read More

Sharing Is Caring:

Leave a Comment