Khandana Bhava Lyrics In English PDF [Free Download]

Khandan-Bhav-Bandhan ( Khandana Bhava Lyrics In English ) Sri Ramakrishna-Aratrik Bhajan is a Bengali song written by Swami Vivekananda. This song is dedicated to 19th-century Hindu religious guru Ramakrishna Paramahamsa. The song was composed in 1898 AD.

Khandana Bhava Lyrics In English
Khandana Bhava Lyrics In English

Khandana Bhava Lyrics In English

Khandana Bhava Bandhana Lyrics In English

khandana bhava bandhana jaga vandana vandi tomay |
niranjana nara-rupa-dhara nirguna gunamay ||

mocana aghadusana jagabhusana cidghanakay |
jnananjana-vimala-nayana viksane moha jay ||

bhasvara bhava-sagara cira-unmada prema-pathar |
bhaktarjana-yugala carana tarana-bhava-par ||

jṛmbhita-yuga-isvara jagadisvara yogasahay |
nirodhana samahitamana nirakhi tava kripay ||

bhanjana-duhkhaganjana karunaghana karma-kathor |
pranarpana jagata-tarana krintana-kalidor ||

vañcana-kamakancana atinindita-indriyarag |
tyagisvara he naravara dehapade anurag ||

nirbhaya gatasaṁsaya dṛṛhaniscaya-manasavan |
niṣkarana-bhakata-saraṇa tyaji jati-kula-mana||

sampada tava sripada bhava-goṣpada-vari yathay |
premarpana samadarasana jagajana-duḥkha jay ||

namo namo prabhu vakya-manatita manovacanaikadhar |
jyotira jyoti ujala-hrdikandara tumi tamo-bhanjana har ||

dhe dhe dhe langa ranga bhanga baje anga sanga mridanga
gahiche chanda bhakatavrnda arati tomar ||

jaya jaya arati tomar hara hara arati tomar
siva siva arati tomar ||

khandana bhava bandhana jaga vandana vandi tomay |

jay sri gurumaharajji ki jay ||

Khandana Bhava Lyrics In English PDF

[FREE Download]

Read – Belur Math Sandhya Arati Lyrics In Bengali PDF

Click below for more religious information

Read More

Sharing Is Caring:

Leave a Comment